Therapiefonds Antroposofische Gezondheidszorg Leiden

Het Therapiefonds

Als donateur zorgt u ervoor dat uzelf of anderen, die dit vanwege de financiële situatie anders niet zouden kunnen, toch gebruik kunnen maken van de Antroposofische therapieën.


Donaties kunt u betalen per maand voor €4,- per persoon of voor €8,- per gezin. Betalen per jaar kan ook. Wilt u dit hieronder aangeven? Betalingen kunnen alleen via automatische incasso gedaan worden.


Hartelijk dank voor uw bijdrage!

p.s. mocht u geen bevestigingsemail ontvangen, kijk dan even in de spam/ junk / reclame emailfolder.

Gegevens van u als donateur

Algemene Voorwaarden automatische incasso

 1. Algemene voorwaarden automatische incasso van “Stichting tot Ondersteuning van Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden en omstreken”.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het incasseren van donaties voor het Therapiefonds Leiden onderdeel van de “Stichting tot Ondersteuning van Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden en omstreken”.

 1. Hoe werkt Automatische Incasso?

Automatische Incasso is een handige manier van betalen. Dankzij Automatische Incasso bent u nooit te laat met betalen en kan Stichting tot Ondersteuning van Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden en omstreken besparen op de administratiekosten. Natuurlijk dient u wel voldoende saldo op uw rekening te hebben, zodat u ook echt kunt betalen. Door middel van het aanvinken van het daarvoor bestemde vakje, machtigt u “Stichting tot Ondersteuning van Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden en omstreken” om automatisch een bedrag van uw bankrekening af te laten schrijven dat overeenkomt met uw donatie voor “het Therapiefonds Leiden”. Uw machtiging aan “Stichting tot Ondersteuning van Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden en omstreken” geldt voor onbepaalde tijd en één afschrijving per maand of kalenderjaar, afhankelijk van uw keuze.

Eenvoudig
Bij de aanmelding (via het internet) bij “Stichting tot Ondersteuning van Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden en omstreken” geeft u ook uw IBAN bankrekeningnummer op. Nadat u uw aanmelding heeft verzonden, ontvangt u van “Stichting tot Ondersteuning van Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden en omstreken” automatisch een bericht ter bevestiging van uw toestemming om automatisch van uw rekening de donatie voor het Therapiefonds Leiden te incasseren. “Stichting tot Ondersteuning van Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden en omstreken” neemt vervolgens contact op met uw bank om de kosten van uw donatie voor het Therapiefonds Leiden van uw rekening te kunnen afboeken.

Uw zekerheid
Om van Incasso/Machtigen gebruik te mogen maken, moet “Stichting tot Ondersteuning van Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden en omstreken” voldoen aan een aantal strenge eisen. Pas daarna kunnen wij een Incasso-overeenkomst sluiten met onze bank. Dat verzekert u ervan dat “Stichting tot Ondersteuning van Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden en omstreken” het vertrouwen heeft van die bank.

Bij automatische Incasso houdt u altijd controle over uw rekening. Daarnaast heeft u gedurende acht weken het recht tot terugboeking zonder opgaaf van reden.

 1. Wat als incasso niet lukt

Als de verschuldigde bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, vindt een 2e incasso plaats. Indien ook dan incasso niet mogelijk is, sturen wij u een betaalverzoek om het verschuldigde bedrag zelf over te maken.

Privacyverklaring

De Stichting tot Ondersteuning van Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden e.o. vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle door u gedeelde informatie, hetzij schriftelijk, via email, via een van onze websites (waaronder www.steundelemniscaat.nl en www.therapiefonds-leiden.nl) en dergelijke.

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
   In deze privacy verklaring beschrijft de Stichting tot Ondersteuning van Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden e.o. (hierna: “de Stichting” of “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.
  2. Wat is een persoonsgegeven?
   Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of de Stichting beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.
  3. Persoonsgegevens die wij verwerken
   Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.
  4. Aan ons verstrekte gegevens
   Als u met de Stichting een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:
   • naam en adres;
   • contactgegevens als telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).
  5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
   De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
   1. Toestemming
   2. Uitvoering van een overeenkomst met u
   3. Gerechtvaardigd belang van de Stichting
  6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
   de Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.
   • Het opbouwen en onderhouden van de relatie met u;
   • Het afhandelen van de overeenkomsten het verwerken in de financiële administratie;
   • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.
  7. Delen met derden
   de Stichting deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen.
   • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken
   • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders
   • met partijen die de Stichting assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan administratiekantoor, accountants en (juridisch) adviseurs)
  8. Hoe lang wij gegevens bewaren
   Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u interesse blijft tonen in de Stichting, wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.
  9. In kaart brengen websitebezoek
   Wanneer u onze website of communicatiediensten (zoals e-mail) bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel de gebruikerservaring te verbeteren.
  10. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
   U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
   Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
   • het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
   • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
   • het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
   • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
   • het recht op beperking van de uw betreffende verwerking;
   • het recht op dataportabiliteit;
   • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
   • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van de Stichting of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).
   U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.
  11. Beveiliging en bescherming van gegevens
   De Stichting past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. De Stichting heeft technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
  12. Contact
   Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy verklaring kunt u contact opnemen met:
   De Stichting tot Ondersteuning van Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden e.o.
   p/a W.v. Vegtenplantsoen 7
   2396 VK Koudekerk aan den Rijn
   Email: info@therapiefonds-leiden.nl
  13. Wijzigingen
   De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In deze privacy verklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.
   Deze verklaring is voor het laatst herzien op 22 maart 2023.

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.